Mijn publicaties

Recente publicaties

Hieronder geef ik de vijf meest recente publicaties weer waaraan ik heb meegewerkt. Verderop op deze pagina staan links naar alle publicaties, gerubriceerd naar onderwerp.

2021 Who are the low educational achievers? An analysis in relation to gender, emotional stability and conscientiousness
Applied Economicswehnerschils

Als leerlingen onvoldoende hun capaciteit benutten op school, bijv. als ze geen diploma halen, kan dit hun latere leven verregaand beïnvloeden. Uit de literatuur blijkt dat de persoonlijkheidskenmerken emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid belangrijke voorspellers zijn van lage onderwijsprestaties. Er is nog weinig bekend over de interactie tussen beide persoonlijkheidskenmerken, of mogelijke verschillen naar geslacht. In dit paper gebruiken we Engelse data (British Cohort Study 1970) om de relatie tussen persoonlijkheid, geslacht en onderwijsuitkomsten te bestuderen. De resultaten laten zien dat meisjes die laag scoren op emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid een groot risico lopen op lage onderwijsprestaties. Daarentegen zijn dit bij jongens degenen die juist meer emotioneel stabiel maar minder zorgvuldig zijn. Dit kan betekenen dat bij het opzetten van interventies in het onderwijs goed gekeken moet worden naar verschillende groepen, o.a. naar geslacht en op basis van persoonlijkheid. Een interventie die voor iedereen hetzelfde is, hoeft niet het gewenste effect te leveren.

2021 When academic achievement (also) reflects personality: Using the Personality-Achievement-Saturation-Hypothesis (PASH) to explain differential associations between achievement measures and personality traits
Journal of Educational Psychology
bb

Toetsen worden in het onderwijs gebruikt om te meten hoe leerlingen ervoor staan. Op basis daarvan worden ook belangrijke keuzes gemaakt voor vervolgonderwijs of latere arbeidsmarktpositie. Er wordt bij toetsen vaak onderscheid gemaakt tussen proefwerken die de leraar afneemt en beoordeelt en gestandaardiseerde toetsen. Er zijn indicaties dat leerlingen niet persé hetzelfde scoren op deze verschillende toetsen en dat hun persoonlijkheid daarbij een belangrijke rol speelt. In dit artikel zoeken we dit verder uit. We laten onder meer zien dat zorgvuldigheid sterker is gerelateerd aan de prestaties op niet-gestandaardiseerde toetsen en openheid juist meer gerelateerd is aan de prestaties op gestandaardiseerde toetsen.

2020  Schoolprestaties Limburgse basisschoolleerlingen door eerste lockdown flink geraakt
Economisch Statistische Berichten  (kortere versie ook in Didactief)
bb
In het voorjaar van 2020 waren basisscholen vanwege de coronacrisis twee maanden gesloten. Leerlingen moesten thuis hun schoolwerk doen en kregen online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed had op hun leerprestaties. Op basis van gegevens van Limburgse basisscholen ontstaat er een eerste beeld. In dit artikel laten we zien dat de toetsresultaten in mei en juni flink zijn gedaald ten opzichte van eerdere jaren. De daling van de toetresultaten is vooral groot in groep 3 en bij begrijpend lezen. We vinden geen systematische verschillen tussen beter en slechter presterende leerlingen.

2020  Een plusklas voorkomt onderpresteren in het voortgezet onderwijs
Economisch Statistische Berichten
bb
Zeer slimme leerlingen presteren vaak onder op de middelbare school, bijvoorbeeld door verveling of omdat zij nooit hebben geleerd om te leren. Kan het onderpresteren worden tegengegaan door begaafde leerlingen in het basisonderwijs in deeltijd aangepast onderwijs aan te bieden, via plusklassen? In dit artikel laten we zien dat plusklassen op steeds meer basisscholen aangeboden worden om begaafde leerlingen maatwerk te bieden. Als we kijken hoe het deze leerlingen vergaat op de middelbare school, zien we dat leerlingen met de hoogste Cito-scores halen vaker binnen zes jaar een vwo-diploma als zij op een school met plusklas zaten. (Leuk detail is dat dit artikel in de top-5 van meest gelezen ESB-artikelen stond in 2020)

 
2020  A randomized field experiment using self-reflection on school behavior to help students in secondary school reach their performance potential
Frontiers in psychology – Personality and Social Psychology, 11(1356), 1-18
efts
Niet alle leerlingen in het voortgezet onderwijs presteren op het niveau dat op basis van hun aanleg of eerder aangetoonde prestaties verwacht mag worden. Onderprestatie gaat vaak samen met gedragsproblemen, een tekort aan zelfvertrouwen, een lage onderwijsmotivatie en onduidelijke toekomstverwachtingen over vervolgopleidingen of arbeidsmarktpositie. Het is echter de vraag in hoeverre er een causaal verband is tussen deze sociaal-emotionele vaardigheden en schoolprestaties en of deze vaardigheden op school getraind kunnen worden. Er zijn weinig studies die zich richten op de specifieke doelgroep van onderpresterende leerlingen. Deze studie maakt gebruik van een veldexperiment op middelbare scholen, waarbij we hebben gekeken of zelfreflectie de schoolmotivatie, schoolprestaties en zelfbeeld van leerlingen in het voortgezet onderwijs verbetert. Het experiment hebben we samen met leraren opgezet, om zo dicht mogelijk bij de schoolpraktijk te blijven. Resultaten laten zien dat het heel lastig is om deze doelgroep van leerlingen te betrekken bij een experiment gericht op verbetering van hun sociaal-emotionele vaardigheden, en dat degenen die een lage motivatie hadden bij aanvang snel stoppen met de interventie. Van de interventie zelf zien we geen effect op de schoolprestaties of schoolmotivatie, enkel zien we dat de zelfreflectie leerlingen die zichzelf bovengemiddeld verbaal vonden, daar wat genuanceerder over zijn geworden

  
 

Alle publicaties

Onderwijs

SAMSUNG CSC

Overigen

overige.jpg

Arbeidsmarkt

arbeid.jpg

Pensioenen

SAMSUNG CSC

Volg me op Twitter

%d bloggers liken dit: